ติดต่อเรา

ชั้น 4 อาคาร 7
กองปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร
กรมการสื่อสารทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
โทร.02-575-6634, โทร.ทหาร.1777